Báo giá MailChimp

1. Bảng giá Mailchimp Marketing Platform

Mã dịch vụ SL Email lưu trong Mailchimp SL Email gửi tối đa / tháng Giá (đ/tháng) (trước phí thuế) Phí thuế Nhà thầu, xử lý hóa đơn, thuế thu nhập DN (15%) (bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT) Giá (sau phí thuế) (đ/tháng) Dịch vụ gia tăng của MailChimp Việt Nam (đ/tháng) Chi phí bổ sung tự động khi sử dụng vượt quá
Giá (USD) Giá (đ) (đã gồm phí Agency 20%) Thiết lập DKIM/SPF lần đầu, tăng inbox (1 lần đầu tiên) Hỗ trợ Hàng tháng (đ / tháng) Theo nhu cầu (đ / ticket / 3 tháng) Hoặc Vượt quá contact lưu thêm Hoặc Vượt quá Số lượng Email gửi trong tháng Giá (USD) Giá (đ) (đã gồm phí Agency 20%) Phí thuế Nhà thầu, xử lý hóa đơn, thuế thu nhập DN (15%) (bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT) Giá (sau phí thuế) (đ/tháng)

GÓI MAILCHIMP ESSENTIALS

MCE500 500 5,000 $ 11 316,800 47,520 364,320 900,000 900,000 300,000 250 2,500 5.5 158,400 23,760 182,160
MCE1.5K 1,500 15,000 $ 23 662,400 99,360 761,760 900,000 900,000 300,000 500 5,000 11 316,800 47,520 364,320
MCE2.5K 2,500 25,000 $ 34 979,200 146,880 1,126,080 900,000 900,000 300,000 500 5,000 11 316,800 47,520 364,320
MCE5K 5,000 50,000 $ 59 1,699,200 254,880 1,954,080 900,000 900,000 300,000 500 5,000 11 316,800 47,520 364,320
MCE10K 10,000 100,000 $ 87 2,505,600 375,840 2,881,440 900,000 900,000 300,000 1,000 10,000 17 489,600 73,440 563,040
MCE15K 15,000 150,000 $ 150 4,320,000 648,000 4,968,000 900,000 900,000 300,000 1,000 10,000 17 489,600 73,440 563,040
MCE20K 20,000 200,000 $ 189 5,443,200 816,480 6,259,680 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 22 633,600 95,040 728,640
MCE25K 25,000 250,000 $ 225 6,480,000 972,000 7,452,000 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 22 633,600 95,040 728,640
MCE30K 30,000 300,000 $ 255 7,344,000 1,101,600 8,445,600 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 22 633,600 95,040 728,640
MCE40K 40,000 400,000 $ 285 8,208,000 1,231,200 9,439,200 900,000 900,000 300,000 3,000 30,000 27 777,600 116,640 894,240
MCE50K 50,000 500,000 $ 299 8,611,200 1,291,680 9,902,880 900,000 900,000 300,000 4,000 40,000 65 1,872,000 280,800 2,152,800

GÓI MAILCHIMP STANDARD

MCS500 500 6,000 $ 17 489,600 73,440 563,040 900,000 900,000 300,000 150 1,800 5.5 158,400 23,760 182,160
MCS2.5K 2,500 30,000 $ 59 1,699,200 254,880 1,954,080 900,000 900,000 300,000 300 3,600 11 316,800 47,520 364,320
MCS5.0K 5,000 60,000 $ 90 2,592,000 388,800 2,980,800 900,000 900,000 300,000 500 6,000 16.5 475,200 71,280 546,480
MCS10K 10,000 120,000 $ 115 3,312,000 496,800 3,808,800 900,000 900,000 300,000 1,000 12,000 22 633,600 95,040 728,640
MCS15K 15,000 180,000 $ 189 5,443,200 816,480 6,259,680 900,000 900,000 300,000 1,000 12,000 22 633,600 95,040 728,640
MCS20K 20,000 240,000 $ 225 6,480,000 972,000 7,452,000 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 28 806,400 120,960 927,360
MCS25K 25,000 300,000 $ 259 7,459,200 1,118,880 8,578,080 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 28 806,400 120,960 927,360
MCS30K 30,000 360,000 $ 299 8,611,200 1,291,680 9,902,880 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 28 806,400 120,960 927,360
MCS40K 40,000 480,000 $ 325 9,360,000 1,404,000 10,764,000 900,000 900,000 300,000 3,000 36,000 33 950,400 142,560 1,092,960
MCS50K 50,000 600,000 $ 359 10,339,200 1,550,880 11,890,080 900,000 900,000 300,000 4,000 48,000 33 950,400 142,560 1,092,960
MCS75K 75,000 900,000 $ 475 13,680,000 2,052,000 15,732,000 900,000 900,000 300,000 6,000 72,000 39 1,123,200 168,480 1,291,680
MCS100K 100,000 1,200,000 $ 605 17,424,000 2,613,600 20,037,600 900,000 900,000 300,000 6,000 72,000 80 2,304,000 345,600 2,649,600
Danh sách lớn hơn 100.000 contacts sẽ phải sử dụng gói Mailchimp Premium (MCP)

GÓI MAILCHIMP PREMIUM

MCP10K 10,000 150,000 $ 299 8,611,200 1,291,680 9,902,880 900,000 900,000 300,000 1,000 15,000 45 1,296,000 194,400 1,490,400
MCP15K 15,000 225,000 $ 399 11,491,200 1,723,680 13,214,880 900,000 900,000 300,000 1,000 15,000 45 1,296,000 194,400 1,490,400
MCP20K 20,000 300,000 $ 460 13,248,000 1,987,200 15,235,200 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 55 1,584,000 237,600 1,821,600
MCP25K 25,000 375,000 $ 530 15,264,000 2,289,600 17,553,600 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 55 1,584,000 237,600 1,821,600
MCP30K 30,000 450,000 $ 590 16,992,000 2,548,800 19,540,800 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 55 1,584,000 237,600 1,821,600
MCP40K 40,000 600,000 $ 640 18,432,000 2,764,800 21,196,800 900,000 900,000 300,000 3,000 45,000 60 1,728,000 259,200 1,987,200
MCP50K 50,000 750,000 $ 700 20,160,000 3,024,000 23,184,000 900,000 900,000 300,000 3,000 45,000 60 1,728,000 259,200 1,987,200
MCP75K 75,000 1,125,000 $ 770 22,176,000 3,326,400 25,502,400 900,000 900,000 300,000 6,000 90,000 71 2,044,800 306,720 2,351,520
MCP100K 100,000 1,500,000 $ 825 23,760,000 3,564,000 27,324,000 900,000 900,000 300,000 8,000 120,000 71 2,044,800 306,720 2,351,520
MCP130K 130,000 1,950,000 $ 925 26,640,000 3,996,000 30,636,000 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 87 2,505,600 375,840 2,881,440
MCP150K 150,000 2,250,000 $ 1,050 30,240,000 4,536,000 34,776,000 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 87 2,505,600 375,840 2,881,440
MCP200K 200,000 3,000,000 $ 1,300 37,440,000 5,616,000 43,056,000 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 110 3,168,000 475,200 3,643,200
MCP250K 250,000 3,750,000 liên hệ 900,000 900,000 300,000 20,000 300,000 110 3,168,000 475,200 3,643,200
MCP300K 300,000 4,500,000 liên hệ 900,000 900,000 300,000 20,000 300,000 110 3,168,000 475,200 3,643,200
MCP400K 400,000 6,000,000 liên hệ 900,000 900,000 300,000 50,000 750,000 220 6,336,000 950,400 7,286,400
MCP500K 500,000 7,500,000 liên hệ 900,000 900,000 300,000 50,000 750,000 220 6,336,000 950,400 7,286,400
MCP1M 1,000,000 15,000,000 liên hệ 900,000 900,000 300,000 100,000 1,500,000 440 12,672,000 1,900,800 14,572,800
Danh sách lớn hơn 5.000.000 contact, vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chính xác

 

2. Bảng giá Mailchimp Transactional Email (SMTP / Mandrill)

Mã dịch vụ Số lượng Block SL Email gửi tối đa / tháng Giá
(đ/tháng)
(trước phí thuế)
Phí thuế Nhà thầu, xử lý hóa đơn, thuế thu nhập DN (15%)
(bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT)
Giá
(sau phí thuế)
(đ/tháng)
Dịch vụ gia tăng
của MailChimp Việt Nam
(đ/tháng)
Giá (USD) Giá (đ)
(đã gồm phí Agency 20%)
Thiết lập DKIM/SPF lần đầu, tăng inbox
(1 lần đầu tiên)
Hỗ trợ
Hàng tháng
(đ / tháng)
MD100K  4  100.000  $80  2.304.000  288.000  2.592.000  4.900.000  3.900.000
MD200K  8  200.000  $160  4.608.000  576.000  5.184.000  4.900.000  3.900.000
MD300K  12  300.000  $240  6.912.000  864.000  7.776.000  4.900.000  3.900.000
MD400K  16  400.000  $320  9.216.000  1.152.000  10.368.000  4.900.000  3.900.000
MD500K  20  500.000  $400  11.520.000  1.440.000  12.960.000  4.900.000  3.900.000
MD1M  40  1.000.000  $800  23.040.000  2.880.000  25.920.000  4.900.000  3.900.000
MD1.5M  60  1.500.000  $1.200  34.560.000  4.320.000  38.880.000  4.900.000  3.900.000
MD2M  80  2.000.000  $1.600  46.080.000  5.760.000  51.840.000  4.900.000  3.900.000
MD3M  120  3.000.000  $2.400  69.120.000  8.640.000  77.760.000  4.900.000  3.900.000
MD4M  160  4.000.000  $3.200  92.160.000  11.520.000  103.680.000  4.900.000  3.900.000
Quan trọng: Để sử dụng dịch vụ Transaction Email (hay còn gọi là Mandrill), Nhãn hàng cần đăng ký gói Mailchimp Monthly Standard hoặc Premium tối thiểu. Transaction Email là add-on đi kèm tài khoản Mailchimp chính Standard hoặc Premium

Chi tiết tính năng và
báo giá, điều kiện sử
dụng:

* Ghi chú : báo giá trên không bao gồm
– Chưa bao gồm VAT (10%)
– Phí tư vấn – đào tạo – triển khai

 

Vì sao nên mua MailChimp qua Repu Martek (MailChimp Việt Nam)?

0. Tư vấn thiết lập domain (tên miền) tăng tỉ lệ Inbox lên mức cao nhất khi sử dụng MailChimp
1. Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT
2. Hỗ trợ sử dụng MailChimp bởi nhân viên người Việt: dễ hiểu hơn rất nhiều, nhanh hơn (MailChimp thường phản hồi sau 24h)
3. Chương trình khuyến mại riêng của MailChimp Việt Nam
4. Miễn phí tham dự các hội thảo về Email Marketing do Repu tổ chức
5. Giảm giá tham dự các khóa học về Email Marketing (cũng như các khóa học khác về Digital Marketing, Marketing Automation, Chatbot Automation,…) do Repu tổ chức
6. Miễn phí Nhận các bản tin về kiến thức, kinh nghiệm sử dụng Email Marketing cũng như MailChimp tại Việt Nam

 

Hình thức và điều khoản thanh toán

0. Mua trước các gói: 3tr, 5tr, 7tr, 10tr,…

1. Nếu ước tính chi phí 1 tháng > 3tr, thanh toán trước 3 – 6 tháng chi phí ước tính (thấp nhất 3 tháng). VD: Nhãn hàng sử dụng hàng tháng là $200 => thanh toán trước 3 tháng là $600 hoặc 6 tháng là $1200

2. Nếu lấy hóa đơn đỏ, thêm phí thuế nhà thầu đóng hộ MailChimp theo quy đ)ịnh của nhà nước là 15% (VAT nhà thầu nước ngoài 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài: 5%, phí Repu thực hiện:
5%)

3. 1-2 tháng trước khi hết hạn, Repu sẽ gửi phụ lục đề nghị gia hạn để tránh trường hợp Nhãn hàng chậm thanh toán mà tài khoản bị treo

Điều khoản sử dụng

1. Nhãn hàng toàn quyền sử dụng MailChimp trực tiếp (phần mềm chính hãng), với đầy đủ tính năng hiện tại và trong tương lai
2. Nhãn hàng phải tuân thủ toàn bộ về chính sách sử dụng của MailChimp. Đặc biệt, tuân thủ về tỉ lệ mail lỗi và tỉ lệ mail bị đánh spam. Khuyến nghị Nhãn hàng nên sử dụng thêm dịch vụ Lọc Mail chết của
Repu Martek trước khi import vào MailChimp để tránh bị khóa tài khoản.

3. Khi cần hỗ trợ, nhãn hàng có thể

a. Liên hệ với MailChimp để được hỗ trợ trực tiếp
b. Gửi email tới MailChimp Việt Nam (do Repu Martek đại diện) để được hỗ trợ tiếng Việt và nhanh hơn. (nếu có đăng ký dịch vụ hỗ trợ)

c. 1 số trường hợp, Repu Martek vẫn phải liên hệ với MailChimp US để được hỗ trợ. Trong trường hợp này, thời gian và kết quả hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào MailChimp US.

d. Các vấn đề liên quan tới khóa tài khoản hoàn toàn do MailChimp US quyết định cuối cùng, Repu Martek hỗ trợ KH hiểu và tuân thủ chính sách của MailChimp US nhưng không thể thay đổi kết quả cuối
cùng nếu MailChimp US không hỗ trợ.

 

B – Báo giá dịch vụ Tư vấn & Đào tạo & Triển khai MailChimp

A1 Giới thiệu sản phẩm , dich vụ qua tài liệu

– Các hạng mục Tư vấn – Đào tạo – Hướng dẫn
+ Giới thiệu phần mềm
+ Đào tạo, Hướng dẫn sử dụng
+ Tư vấn triển khai (thiết lập ban đầu, tư vấn vận hành)
– Tư vấn viên: Lại Tuấn Cường – CEO Repu Digital
– Khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn Email Marketing: Viettel Business, Ngân hàng
BIDV, Ngân hàng Maritime Bank, Chứng khoán Sài Gòn, Chứng khoán BIDV, Chứng
khoán Đại Nam, CEN Group, 30Shine,…

Miễn phí

4.900.000 đ 1 buổi/<= 3h/(<=10 người)

Ghi chú
– Báo giá chưa bao gồm VAT
– Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi

 

LIÊN HỆ MAILCHIMP VIETNAM

Lại Tuấn Cường (Jason)
CEO & Founder
MailChimp Vietnam
– Mobile: 0904797988 (Mr. Khánh) – Website Repu Digital https://repu.vn
– Email: cuonglt@repu.vn / cuonglt@mailchimp.com.vn

Trở thành doanh nghiệp thành công